Gizlilik Politikası

Gizli Bilginin Kapsamı


MADDE 1- (1) Kişisel veriler, ancak 6698 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur.

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

(3) Cenay Sanal Ofis, kullanıcılarının gizliliklerini korumakla sorumludur. Ancak bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, internet ortamında hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlar içerisindedir. Site kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcının site vasıtasıyla sağladığı tüm bilgiler saklı tutulur. Site, üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz. Siteye erişerek ve kullanarak Gizlilik Sözleşmesi’nin okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği beyan edilmiş olur. Eğer gizlilik sözleşmesi şartları ve site koşullarını onaylamıyorsanız, siteyi kullanmamanız gerekir. Siteye eriştiğiniz ve girdiğiniz anda, işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları


MADDE 2- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi


MADDE 3- (1) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir


Kişisel Olmayan Derleme Bilgiler


MADDE 4- (1) Sitemiz ziyaret edildiğinde, sitemize giriş yaptığınız web sayfasının adı, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgiler genellikle kişisel tanımlama bilgileri ile bağlantılı olmayan IP adresleri kullanılarak alınır.


Veri Güvenliği


MADDE 5- (1) Sitemizde izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için site kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. Tüm şartlara rağmen Cenay Sanal Ofis kişisel bilgilerin yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve Cenay Sanal Ofis'in bu sisteminin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dâhil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.
(2) Cenay Sanal Ofis'e verdiğiniz iletişim bilgileriniz hiçbir şekilde e-posta, SMS gibi reklam, tanıtım ve spam amaçlı kullanılmaz, üçüncü şahıslara iletilmez ve satılmaz.


Sözleşme Değişiklikleri


MADDE 6- (1) Bu Gizlilik Sözleşmesinde değişiklik yapılabilir. Gizlilik Sözleşmesi’ndeki herhangi bir değişiklik sitede duyurulacaktır. Site kanalıyla kullanıcıya gönderilen tüm bilgiler, değiştirilmiş şekliyle Gizlilik Sözleşmesi’nin şart ve koşullarına tabidir.
(2) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel veriler; işleme amacı ve süresi ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, kullanılacak ve muhafaza edilecektir.